Sakrament
Małżeństwa

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę. "
Jan Paweł II

Czym jest sakrament małżeństwa.

Jest umową małżeńską kobiety i mężczyzny, zawartą zgodnie z formą przepisaną przez Kościół, podniesioną do godności sakramentu. Sakrament małżeństwa zawierany wobec kapłana, przy obecności dwóch świadków, jest zarówno udzielany jak i przyjmowany przez samych narzeczonych działających mocą kapłańskiej władzy Chrystusa i w Jego imieniu (pierwszym i głównym szafarzem jest sam Jezus Chrystus). W trakcie wypowiadania przysięgi małżeńskiej Jezus Chrystus łączy ich w małżeństwo i pozostaje z nimi jako źródło łaski sakramentalnej na każdy dzień ich małżeńskiego życia. Małżeństwo sakramentalne, ważnie zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane przez żadną władzę kościelną, czy świecką. Celem małżeństwa jest miłość małżeńska, która ze swej natury zmierza do zrodzenia i wychowania dzieci.

Zobowiązania jakie wynikają z przysięgi małżeńskiej:

* MIŁOŚĆ, która jest 
    – ludzka, a więc duchowo-zmysłowa opierająca się na woli świadczenia dobra współmałżonkowi
    – pełna, czyli bezwarunkowa,  
    – wyłączna, skierowana wyłącznie do współmałżonka
    – płodna, z natury swej skierowana ku płodzeniu i wychowaniu potomstwa

* WIERNOŚĆ
    – w myślach
    – w słowach
    – w uczynkach (we współżyciu)

* UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKA 
to znaczy w małżeństwie:
    – współodczuwać, starać się wczuwać w sytuację współmałżonka, 
    – działać dla dobra wspólnoty małżeńskiej,
    – ujawniać swoje uczucia, emocje względem współmałżonka,

* NIE OPUSZCZĘ CIĘ AŻ DO ŚMIERCI
    – narzeczeni pojmują i przyjmują związek małżeński jako nierozerwalny.

Wypełnianie powyższych zobowiązań czyni małżonków szczęśliwymi 🙂

Kiedy rozpocząć przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

Wymaga się, aby narzeczeni zgłosili się do kancelarii parafii co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Zaleca się jednak wcześniejsze zgłoszenie (6 mc-y przed ślubem), w celu ustalenia terminów spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa, oraz wybrania formy przygotowania. 

UWAGA!

Możecie uczestniczyć w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu małżeństwa przed spisaniem protokołu. W tym celu musicie zgłosić się do kancelarii po druk “obiegówki” potwierdzający odbycie nauk. Można też pobrać ten druk z naszej plikowni, wydrukować i podpisać swoim imieniem i nazwiskiem (każdy z narzeczonych musi posiadać odrębny druk zaświadczenia).

Jakie i gdzie trzeba załatwić formalności?

Kandydaci do małżeństwa powinni:

–  zgłosić się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeżeli ślub ma być w innej parafii niż ich rodzima potrzebna jest na to zgoda proboszcza parafii jednego z kandydatów.

– skompletować dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa “konkordatowego”:

     o        aktualne (tzn. nie starsze niż sześć miesięcy) świadectwa chrztu świętego, zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania
               i o stanie wolnym kandydatów,

     o        dowody osobiste,

     o        świadectwa ukończenia katechizacji z zakresu szkoły średniej lub zawodowej, a w przypadku ich braku potwierdzenie
               odbycia katechumenatu przedmałżeńskiego,

     o        trzy egzemplarze “zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się je w USC
               i ważne są sześć miesięcy od daty ich wydania).

     o        narzeczeni biorą udział w 4 katechezach przedślubnych, które odbywają się w 7 ośrodkach diecezjalnych, lub w swojej parafii, jeśli są tam organizowane
               (nauki można odbyć w innej parafii) 

     o        zgłaszają się na minimum trzy konsultacje do Poradni Życia Rodzinnego.

Świadkowie ślubu: świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci). Przed ślubem przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie mszy świętej wypada – jeśli są ludźmi wierzącymi – by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

W/w wymagania dla pragnących przyjąć sakrament małżeństwa wynikają z przepisów prawa kościelnego i cywilnego naszego kraju.

Na czym polega bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa?

Bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu małżeństwa obejmuje narzeczonych i ma za cel przygotowanie ich oboje do świadomego złożenia sobie i Bogu ślubowania małżeńskiego i podjęcia praw i obowiązków małżonków chrześcijańskich. Wyraża się to zarówno we wzajemnym rozwoju w miłości w doli i niedoli, szczęścia w tym osiąganego jak i w odpowiedzialnym i wielkodusznym przyjmowaniu i wychowywaniu potomstwa.

Narzeczeni uczestniczą w kilku katechezach przedślubnych – naukach ogólnych (minimum 4), w ramach których występują także doradcy życia rodzinnego lub prelegenci z konferencjami ogólnymi podejmującymi następujące tematy: miłość małżeńska, kultura życia małżonków chrześcijańskich, odpowiedzialne rodzicielstwo i zagrożenia jakie dla miłości i zdrowia niesie antykoncepcja, moralne zło postawy antykoncepcyjnej jako opcji skierowanej przeciwko życiu.

Pary odbywają także minimum trzy spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego, który przekazuje w odpowiednim zakresie wiedzę medyczną i praktyczną pozwalającą na rozpoznanie okresów wspólnej płodności a także pomaga w ukształtowaniu motywacji do wyboru tej trudniejszej drogi stanowiącej styl życia małżeńskiego, wreszcie ukazuje prawdziwy sens planowania rodziny pojętego jako świadoma i odpowiedzialna współpraca z Bogiem – Dawcą Życia. 

Dzień skupienia dla narzeczonych zamierzających zawrzeć sakrament małżeństwa w tym roku odbędą się w parafii w Strzebiniu:

18 marca, 3 czerwca, 9 września (soboty o godz. 15.45)

Zakres przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa został określony w Minimum Programowym dla diecezji gliwickiej opracowanym na podstawie Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Zapoznaj się z jego treścią TUTAJ

 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3