Sakrament
Bierzmowania 2024r

Informacje po spotkaniu 21.09.2023 r.

1. Przypominamy, że przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej diecezji trwa w pierwszej i drugiej klasie szkoły średniej. Przygotowanie obejmuje uczestnictwo w lekcjach religii w szkole oraz udział w spotkaniach przy parafii i wyjeździe na rekolekcje weekendowe młodzieży. Wyjazd naszej młodzieży planowany jest późną jesienią br. do ośrodka oblackiego „Niniwa” w Kokotku.

   Prosimy rodziców o zainteresowanie się i wspieranie swoich dzieci w przygotowaniu do przyjęcia Ducha Świętego. Informacje o sakramencie bierzmowania można znaleźć na stronie parafialnej: Sakramenty Święte – Sakrament Bierzmowania.

 

2. Zakładamy grupę na WhatsApp, aby przesyłać sobie informacje.Zapraszamy do aktywnego udziału w różnych wydarzeniach parafialnych.Następne spotkanie – 12 października (czwartek) w salkach parafialnych po wieczornej Mszy św. odprawianej o godz. 18.00.W niedzielę, 1.10, będzie spotkanie dla rodziców o godz. 19.00 w salkach parafialnych. 15 października (Dzień Papieski) – niedziela godz. 11.00 uroczyste rozpoczęcie – złożenie deklaracji na Mszy św. w kościele.

 

Życzę otwartości na Boże inicjatywy.

Szczęść Boże! Ks. Proboszcz 

Po co bierzmowanie ??? Rola Ducha Świętego

 1. Bierzmowanie mogą przyjąć osoby, które już przyjęły chrzest i Pierwszą Komunię.

 2. Każdy sakrament jest widzialnym znakiem obecności Pana Jezusa w naszym życiu. W Kościele katolickim jest ich siedem: chrzest, eucharystia (owocem jest Komunia Święta), bierzmowanie, pokuta i pojednanie (spowiedź), namaszczenie chorych, małżeństwo, kapłaństwo.

 3. Pierwszy sakrament – chrzest, miał zazwyczaj miejsce po naszym urodzeniu. Wtedy nasi rodzice poprosili o chrzest dla nas i wtedy staliśmy się członkami Kościoła – zostaliśmy zanurzeni (to znaczy słowo chrzcić) w miłości Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez sakrament chrztu po raz pierwszy otrzymaliśmy Ducha Świętego. Nasze ciało, oczyszczone z grzechu pierworodnego, stało się Jego świątynią (mieszkaniem).

 4. Kilka lat później, zaczęliśmy w pełni uczestniczyć we Mszy świętej, przystępując do Pierwszej Komunii Świętej. Pan Jezus jeszcze mocniej złączył nas ze Sobą. To Duch Święty sprawia, że podczas Mszy świętej na słowa kapłana Pan Jezus staje się obecny pod postacią Chleba, którym możemy się karmić.

 5. W sakramencie pokuty i pojednania Duch Święty jest naszym obrońcą i adwokatem, przeciw szatanowi, który jest głównym sprawcą grzechu. Przypomina nam o miłości Boga Ojca i ofierze Jezusa na krzyżu, która gładzi nasze grzechy.

 6. W sakramencie chorych – Duch Święty przychodzi z uzdrowieniem, z pokojem do nas, także umacnia naszą wiarę w życie wieczne. Daje bliskość Boga w trudnych chwilach choroby, samotności czy starości.

 7. W sakramencie małżeństwa umacnia miłość, jednoczy; daje siłę do wypełniania obowiązków małżeńskich i rodzicielskich.

 8. W sakramencie kapłaństwa (święceń) uzdalnia powołanych przez Boga i wybranych przez Kościół mężczyzn do spełniana powierzonych zadań w imieniu Jezusa.

 9. Teraz nadszedł czas na bierzmowanie. Ten sakrament namaszcza (umacnia) do dalszego wzrastania w wierze, stawania się dojrzałym wyznawcą Jezusa. Duch Święty chce być przez ten sakrament naszym przewodnikiem przez całe życie!

W dniu bierzmowania przyjmujemy znamię Ducha Świętego – pieczęć dziecka Bożego – niezniszczalny znak. Pierwsze takie znamię otrzymali apostołowie i ci, którzy z nimi byli w dniu Pięćdziesiątnicy (50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa). Wtedy przyszedł Duch Święty, aby ich pocieszyć, umocnić wiarę, obdarzyć męstwem i innymi darami. Tak czyni i dziś.

Po przyjęciu Ducha Świętego nasze gesty i słowa zmieniają się na lepsze – stajemy się świadkami Jezusa. Duch Święty wprowadza bowiem w nasze życie światło, demaskuje zło i pokazuje dobro.

W lepszym poznaniu Ducha Świętego pomaga nam Wyznanie Wiary, które odmawiamy w niedzielę i uroczystości na Mszy św. Mówi ono, że Duch Święty jest Bogiem, jest Osobą, ma tę samą naturę co Bóg Ojciec i Syn Boży. Któremu także należy się uwielbienie i chwała jak Ojcu i Synowi.

Duch Święty  choć jest Osobą Boską to jest dla nas często nieuchwytną tajemnicą. Pismo Święte ukazuje  Jego działanie w kilku symbolach:

– Wicher (wiatr), który oczyszcza powietrze, pojawia się nagle, porywając nagle to, co nie jest mocne.

– Ogień, który rozświetla i ogrzewa, ale przede wszystkim pokonuje wszelki opór, dając moc i odwagę tym, którzy czują się przerażeni, jak apostołowie w Wieczerniku.

– Woda, która oczyszcza z grzechów, która gasi pragnienie braku miłości i daje nowe życie.

– Gołębica, która przynosi orędzie pokoju i miłości.

– Tchnienie życia. Pan Jezus przyszedł po zmartwychwstaniu do apostołów i „tchnął na nich” Ducha Świętego. Tzn, że Duch Święty jest darem Pana Jezusa, posłanym od Ojca, który dalej kontynuuje dzieło, które On zapoczątkował, przychodząc na świat.

Duch Święty, który jest darem od Ojca i Syna, jest także dawcą darów, które udziela ludziom dla nich samych albo by służyli nimi innym w Kościele (charyzmaty).

Duch Święty obdarza nas siedmioma darami:

 1. Darem mądrości – dzięki niemu, możemy odkrywać to, czego Pan Bóg oczekuje od nas w różnych chwilach naszego życia. Jakich czynów i słów od nas wymaga;

 2. Darem rozumu – sprawia, że uważnie patrzymy na wszystko, nie dając się zwieść pozorom. Pomaga nam pojąć wielkie sprawy Boże;

 3. Darem męstwa – dzięki niemu możemy oprzeć się pokusom i z odwagą wybierać dobro;

 4. Darem rady – w Biblii używa się w kontekście „dar planu”. Pomaga nam odczytać plan Boga wobec nas;

 5. Darem umiejętności – idzie w parze z darami rady i rozumu. Sprawia bowiem, że we właściwszy, umiejętny sposób używamy naszego rozumu, by poznać wszystko, co nas otacza;

 6. Darem pobożności – upodabnia nas do Boga. Uczy nas wrażliwości na Boga, pozwala, przebywać z Nim coraz bliżej;

 7. Darem bojaźni Bożej – pozwala nam doceniać Boga w naszym życiu, uznając Jego wszechmoc, miłość i miłosierdzie do nas.

Duch Święty udziela także osobom  różnych  darów (charyzmatów), aby mogli nimi służyć innym, a przez to budować Kościół Pana Jezusa.

Duch Święty w tych, którzy Go zapraszają do życia rodzi w ich życiu owoce, które możemy (w sobie lub kimś) zauważyć: Są to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, opanowanie czy łagodność.

Jak odbywa się udzielenie sakramentu bierzmowania?

W czasie Mszy świętej biskup (kapłan) wraz z zebranym Kościołem w modlitwie przyzywa nad kandydatami Ducha Świętego. Następnie biskup nakłada ręce na głowę każdego bierzmowanego, powtarzając gest Pana Jezusa, który nakładał ręce, aby błogosławić i uzdrawiać. Gest ten wyraża prośbę o wylanie darów Ducha Świętego. Po nałożeniu dłoni namaszcza czoło kandydata poświęconym olejem, zwracając się, do każdego kandydata po imieniu, aby „przyjął znamię daru Ducha Świętego”. Kandydat odpowiada. Amen (niech się tak stanie)

W dniu bierzmowania kandydat nie może być sam. Staje przy nim – świadek bierzmowania, który w czasie udzielenia tego sakramentu położy prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Świadek bierzmowania ma wspierać radą, modlitwą i uczynkami oraz troszczyć się o to, aby bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.

Obrzęd bierzmowania odbywa się zazwyczaj na Mszy świętej po Ewangelii. Składa się on z następujących elementów:

– Przedstawienie kandydatów biskupowi.

– Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. (wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary, potwierdzenie swojej przynależności do Kościoła).

–  Modlitwa biskupa o wylanie Ducha Świętego.

– Włożenie rąk i namaszczenie olejem Krzyżma Świętego.

– Przyjęcie Komunii Świętej.

– Na koniec błogosławieństwo końcowe i rozesłanie do nowego życia w mocy Ducha Świętego. 

 Warto zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym! Warto Go poznawać, modlić się do Niego,  prosić o pomoc. Duch Święty, który przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Jezusa jest niezmordowany w działaniu. Ciągle przekonuje, zachęca, przynagla, podnosi, podsyca, przemienia, zapala, popycha, zagrzewa, przekonuje, jednoczy,  poucza…

ks. Krzysztof Grzegorczyk

proboszcz

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa*.

Ga 5,22-23