Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Dobre ręce  szafarza …

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w naszej parafii

 

Niektórzy wierni twierdzą, że nadzwyczajni szafarze nie powinni udzielać Komunii, ponieważ nie przyjęli święceń kapłańskich.

Ale  nikt nie zgłasza takich zastrzeżeń wobec alumnów, czyli studentów wyższego seminarium duchownego, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń. A są oni przecież – tak samo jak nadzwyczajni szafarze – osobami świeckimi. Dopiero przyjmując święcenia diakonatu, zostają włączeni do stanu duchownego. Tymczasem ręce kleryka (którzy nie zawsze zostają kapłanami) i ręce szafarza nadzwyczajnego są tak samo dobre do tego, by udzielać Komunii, jeżeli do posługi  zostali wyznaczeni przez Kościół.  Mówi o tym jasno kodeks prawa kanonicznego: „Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, (…) także rozdzielać Komunię Świętą, zgodnie z przepisami prawa”.

Przyjrzyjmy się określeniu „nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej?”. Po pierwsze, trzeba podkreślić, że nie są oni szafarzami Eucharystii, a tak bywają określani. Jest błędem używanie określenia „nadzwyczajny szafarz Eucharystii” w stosunku do nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Eucharystię, czyli Mszę św., może sprawować wyłącznie kapłan (biskup lub prezbiter) i oczywiście potrzebne jest do tego przyjęcie święceń!

Przypatrzmy się jeszcze  przymiotnikowi  określającego charakter posługi szafarzy. Jest ona „nadzwyczajna”. Należy tu podkreślić, że posługi zarówno szafarza są nadzwyczajnymi formami udzielania Komunii, a zatem są one sprawowane, gdy zabraknie szafarzy zwyczajnych, czyli kapłanów. W instrukcji „Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej”, ogłoszonej przez Konferencję Episkopatu Polski w 1991 roku czytamy : „Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii Świętej, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii Świętej utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek”.

Niektórzy mówią, że kiedyś  kapłani radzili sobie sami. Ale trzeba zwrócić uwagę, że w historii w Kościele były różne pragnienia przyjmowania Komunii Świętej podczas Mszy oraz poza nią czyli w domach.  Katolicy czynili to bardzo rzadko, zazwyczaj z okazji wielkich świąt, a w domu to raczej przed śmiercią. Od XX  wieku, przez rozwój pobożności eucharystycznej zaczęło się to zmieniać, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II.  W naszej parafii w październiku w zwykłą niedzielę, gdy liczono  „wiernych”,  przystępujących to komunii było 40% uczestniczących we Mszy św. W dawnych czasach było to nie do pomyślenia. Więc i z tego powodu Kościół widzi potrzebę zaangażowania wiernych święckich w tę posługę jak i w inne związane z liturgią posługi (czytanie Słowa Bożego, śpiew) w celu budowania i ożywiania wspólnot parafialnych. Dlatego  nie mów drogi katoliku  to nie moja sprawa!

W naszej diecezji posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej pełni ponad 500 mężczyzn. (Jest to więcej niż wszystkich księży pracujących i emerytów żyjących w naszej diecezji). W tym roku zgodziło się przygotować w naszej parafii, trzech mężczyzn, którzy przyjęli zaproszenie do tej posługi, otrzymując aprobatę Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Do posługi przygotowywali się cztery tygodnie. W tym czasie poznawali zasady liturgii oraz teologii pastoralnej. Mieli praktyczne ćwiczenia i oczywiście egzamin końcowy. Koordynatorem kursu był ks. dr Krystian Piechaczek, dyrektor wydziału duszpasterskiego gliwickiej kurii.

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w gliwickiej katedrze, ksiądz biskup podczas Mszy św. ustanowi nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., w tym trzech z naszej parafii. Do tej posługi mają być przeznaczeni: panowie  Adam Kocela, Piotr Pal i Jarosław Pokaczajło.

 To wielka pomoc dla proboszczów, zwłaszcza w niedziele i święta. Swoją posługę będą pełnić w imieniu Kościoła i dla dobra wiernych, zwłaszcza chorych i starszych, dla których niemożliwe jest uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii.

Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy włączają się w posługę duszpasterską naszej parafii.
I proszę o modlitwę za naszą parafię i nowych nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Wasz proboszcz