Sakrament Chrztu Św.

„Do ciebie Jezu wyciągam dziś swe maleńkie ręce, bo wiem, że Ty mnie kochasz najwięcej”

Kan. 849 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej”.

1. Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonuje w kancelarii parafialnej jeden z rodziców.

2. Ustala z duszpasterzem termin udzielenia sakramentu. Sakrament chrztu zasadniczo udzielany jest raz w miesiącu, podczas wyznaczonej Mszy św. w sobotę o godz. 16.00. Gdy wyznaczona sobota z jakichkolwiek względów nie odpowiada, wtedy ustalany jest inny termin sakramentu (chrzest udzielany jest wówczas poza Mszą św.)

3. Przedstawia do wglądu akt urodzenia dziecka wystawiony przez USC.

4. Wypełnia formularz zgłoszenia dziecka do chrztu. Podaje personalia rodziców chrzestnych (jednego mężczyzny i jednej kobiety): imię i nazwisko, wiek i adres.

5. Rodzice i rodzice chrzestni powinni uczestniczyć w naukach przedchrzcielnych. W naszej parafii nauki odbywają się zazwyczaj w piątek po wieczornej Mszy św. dzień przed sobotą, w którą udzielamy sakramentu chrztu.

6. Do chrztu św. przynosimy świecę i białą szatę chrzcielną.

7. Rodzice i chrzestni przystępują z okazji chrztu dziecka do spowiedzi św.

 

 

Kto może być chrzestnym wyraźnie mówi Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 874, § 1:

„Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

a) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

b) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

c) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; jeśli jest spoza parafii NSPJ powinien przynieść zgodę Proboszcza parafii, do której obecnie należy. 

d) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

e) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest”.

 

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego chrzest jest ważny?
Czy chrzestny musi być katolikiem?

Tak. Chrzestny musi być katolikiem (KPK, kan. 874 Kan. 874 § 1.3)

Kto nie może zostać rodzicem chrzestnym?

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3