Sakrament
Bierzmowania

"Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. "
Rz 8, 26

Kan. 879 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili”.

 

Przygotowanie odbywa się podczas katechezy w szkole oraz na spotkaniach przy parafii. Celem spotkań oraz proponowanego wyjazdu młodzieży na „weekendowe rekolekcje”  jest:

– ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartego na Ewangelii. Tworzenie grup parafialnych dla młodzieży

– wzbudzenie w uczestnikach głębszego spotkania z Bogiem, oraz danie doświadczenia Bożej miłości- tzn. Bóg, który jest Miłością, troszczy się o nas i nami się opiekuje.

– pomoc w zaprzyjaźnieniu się uczestników z Jezusem. Stawianie młodych przed decyzją budowania relacji z Bogiem na co dzień.

– ukazanie Ducha Świętego jako Osoby, oraz przybliżenie sposobu Jego działania.

 

Parafialne przygotowanie do Bierzmowania prowadzi  

 Ks. Proboszcz wraz z współpracującymi z nim animatorami.

 

Spotkania z rodzicami: Dokumenty Kościoła mówią także o konieczności włączenia się rodziców. Celem spotkań nie mają być sprawy organizacyjne i informacyjne, ale przede wszystkim formacyjne. Chcemy po przez spotkania z rodzicami uzmysłowić, jaka jest rola rodziców w wychowaniu religijnym ich dzieci poprzez pokazanie jacy są młodzi. Chcemy uświadomić jednocześnie, że wszyscy potrzebujemy wzrostu w Duchu Świętym. Dlatego zapraszamy także rodziców do różnych inicjatyw mających na celu wzrost w wierze, do wspólnej modlitwy i proponujemy im rekolekcje.

 

Świadkiem Bierzmowania najlepiej gdyby był któryś z rodziców chrzestnych albo sam rodzic. Nie może być nim osoba wybrana tylko według kryterium koleżeństwa. Warunki, jakie powinien spełniać świadek Bierzmowania są takie same, jak dla rodziców chrzestnych (patrz w dziale Chrzest).

 

Nowe Imię. W Biblii imię oznacza to, kim jesteś lub kim będziesz. Jest znakiem szczególnego Bożego wybrania. Kiedy Bóg zaprasza kogoś do przyjaźni, przez nadanie mu nowego imienia. W tym duchu, kandydat do bierzmowania ma możliwość świadomego wyboru imienia. Nowe imię, którym zostanie nazwany bierzmowany, powinno być umotywowane. Osoba bierzmowana powinna wiedzieć  dlaczego właśnie to imię wybrała oraz dlaczego chce kierować się cechami osoby o tym imieniu.

 

Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze Sakramentu Bierzmowania proszeni są o kontakt z Ks. Proboszczem

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa*.

Ga 5,22-23