Roraty

RORATY ADWENTOWE

Roraty adwentowe “CUD NAD CUDAMI” dla dzieci: 
od poniedziałku do piątku / godz. 17:00
 

  Roraty „CUD nad cudami”  przybliżą tajemnicę Mszy świętej. Podczas Rorat dzieci (i nie tylko one) nauczymy się jeszcze pobożniej w nie uczestniczyć. Dowiemy się także, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa, prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii. Poznamy też ciekawych ludzi, dla których Msza święta była najważniejszą chwilą każdego dnia. Jak co roku będzie plansza dla dzieci i obrazki, które będziemy zbierać. Pytania i odpowiedzi – i nagrody. Roraty poprowadzą ks. Leszek, ks. Zygmunt, ks. Proboszcz 

 

Roraty adwentowe dla młodzieży i dorosłych :
„ 4 świece na wieńcu – 4 pieśni adwentowe – 4 prawa życia duchowego”.
1. Przybądź Panie, bo czekamy - 03.12 (czwartek) / godz. 19:30

Pierwsza świeca.

„Przybądź Panie, bo czekamy” – Pierwsze Prawo:  Bóg objawia się światu, człowiekowi jako miłość.

Definicja Boga w Biblii: „ Bóg jest miłością” 1 List św. Jana rozdział 4, wers 8.

 – Bóg najpełniej ze wszystkich ludzi ukochał Maryję i Ona najgłębiej doświadczyła Jego ojcowskiej miłości. W tym tygodniu proś Maryje: Matko, pomóż mi uwierzyć w miłość Boga do mnie i pomóż i mi na nią należycie odpowiedzieć.

– Bóg nie jest kimś żyjącym gdzieś daleko, w miejscu dla Ciebie niedostępnym. Nie jest też nadzorcą niebieskim czyhającym, by Cię ukarać za złe czyny. On jest Ojcem, który Cię kocha. On mówi do Ciebie:

            “Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość”. (Jr 31,3)

Możesz poznać Boga i poznać jak bardzo Cię kocha. On pragnie nawiązać z Tobą bardzo osobistą relację. Pragnie, byś był Jego synem, lub córką. On nie chce, by między Tobą a Nim była jakaś bariera czy dystans.

On Cię kocha! Bóg, Stwórca Wszechświata, Ten, który wszystko uczynił z niczego, kocha ciebie. Chce troszczyć się o Ciebie i dać Ci lepsze życie. On obiecał: “Ja sam będę pasł Moje owce i sam je będę układał na legowisko – wyrocznia Pana. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał, będę pasł sprawiedliwie”. (Ez 34,15-16)

 – Czasem Bóg wydaje się tak odległy. czasem wydaje się, że nigdy do Niego nie dojdziemy. On jednak nie jest daleko. Jest bardzo blisko ciebie i właśnie teraz pragnie objawić się tobie pełniej niż kiedykolwiek przedtem. I jest jedna rzecz, której nie może zrobić: nie może przestać cię kochać: “Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą”. (Iz 54,10)

 

Módl się  przez wstawiennictwo Maryi o doświadczenie Bożej miłości w swoim życiu.

2. Grzechem Adama ludzie uwikłani - 10.12 (czwartek) / godz. 19:30

Druga świeca. 

Pieśń: „Grzechem Adama ludzie uwikłani”

Temat: Grzech oddziela nas od kochającego Boga.

Pierwsze prawo mówi nam: Bóg stworzył ciebie z miłości i chce dla ciebie życia w szczęściu i harmonii z Nim.

Bardzo pragniesz głębokiego spotkania z Bogiem, twoim Ojcem. Bardzo pragniesz doświadczać Jego miłości i obecności.
             To co przeszkadza, by miłość Boża ukazywała się w twoim życiu i w dziejach świata nazywa się grzechem.
             Grzech jest przyczyną całego zła, które trapi ludzkość.

 Przeczytaj. Księga Rodzaju: Rdz 3,1-12 pierwsi ludzie popełnili grzech, u podstaw każdego grzechu leży brak zaufania( por. Rdz 3,1) postanowili oni na własną rękę zatroszczyć się o swoją przyszłość. Grzech niszczy relację z: samym sobą, Bogiem i drugim człowiekiem.

Od kiedy szatan oszukał naszych przodków w raju wmawiając im, że będą mogli osiągnąć szczęście i zrealizować się o własnych siłach, od tego czasu zaczęła się katastrofa, w której żyjemy. Człowiek oddalił się od Boga – źródła życia i jest to przeszkoda nie do pokonania, która przeszkadza nam w doświadczaniu miłości Bożej

Grzechem jest wszystko, co nie pochodzi z wiary w Boga, każde działanie przeciwstawione wierze lub postawa nieufności. Czy rozpoznajesz
w Bożym Słowie swoją postawę?

            “Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne.”.       (Ga 5,19-20)

             Grzech czyni więcej złego człowiekowi niż Bogu, dlatego On nie chce, byśmy grzeszyli, bo wciąż nas kocha. On nie chce śmierci, a oddzielając się od Boga, który jest życiem wchodzimy w śmierć: Czy zdawałeś sobie sprawę z konsekwencji twoich grzechów?
“Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć”. (Rz 6,23)

Oczywiście jesteśmy grzesznikami, ale jeśli rozpoznamy swój grzech, będziemy mieli z tego wielką korzyść, ponieważ tylko chorzy mogą być leczeni i tylko zmarli mogą zmartwychwstać.

            “Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki”.   (1 J 1, 8-10)

3. Spuście nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios obłoki- 17.12 (czwartek) / godz. 19:30

Trzecia świeca. 

Pieśń: „Spuście nam na ziemskie niwy, Zbawcę z niebios
obłoki”
Temat: Jezus jest rozwiązaniem, które Bóg dał światu.

Człowiek nie był w stanie dojść do Boga, ale Bóg zszedł do człowieka. Kiedy wydawało się, że nie ma już żadnej możliwości rozwiązania problemu najważniejszego dla człowieka, wtedy zabłysło światło wśród ciemności: Bóg zrealizował swoją obietnicę zbawienia:

“A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” .
(J 3,16-17)

Jezus umarł i zmartwychwstał, abyśmy mogli mieć nowe życie. Gdyby Jezus nie umarł, gdyby nie podjął cierpienia, nie moglibyśmy zostać uwolnieni od grzechu i mocy szatana.

“On uwolnił nas spod władzy ciemności, i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów” (Kol 1,13-14)

Nasze uwolnienie kosztowało. Jezus musiał umrzeć, abyśmy mogli żyć. I Bóg ukochał nas tak bardzo, że wysłał swego Syna, który dobrowolnie umarł za nas. Święty Paweł mówi:

 „A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”.(Rz 5,7-8)

Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest rozwiązaniem, które Bóg dał światu.

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. (Dz 4,12)  

Jezus nie zbawia nas dzisiaj. Jezus już nas zbawił dwa tysiące lat temu przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.
Jego zbawienie jest dzisiaj, jest dla każdego z nas i jest całkowicie za darmo. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,
a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, przez wiarę mocą Jego krwi”.(Rz3,23-25a)

4. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi - 22.12 (wtorek) / godz. 19:30

Czwarta świeca. 

Pieśń: „Archanioł Gabriel, posłan do Panny Maryi”
Temat: Zbawienie w Jezusie.  Wiara i nawrócenie. 

 

Trzeciego dnia po swojej haniebnej śmierci krzyżowej Jezus został wskrzeszony mocą swego Ojca i zasiadł po Jego prawicy. Zmartwychwstanie jest przede wszystkim darem Ojca dla Syna, w którym sobie upodobał. Jest uściskiem miłości ojcowskiej po okrutnym „oddzieleniu” krzyża. Jego zmartwychwstanie to dla nas Dobra Nowina o miłości i potędze Boga.

Bóg wywyższył Jezusa i uwielbił. Darował Mu imię ponad wszelkie imię. Obdarował Go władzą i napełnił Go Duchem Świętym. Jezus z woli Ojca jest absolutnym Panem wszechświata. „ Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM –
ku chwale Boga Ojca.”
Flp  2,10-11

Jezus zmartwychwstały nie jest wobec ciebie obojętny. On po to zmartwychwstał aby panować w twoim życiu i w twoim sercu. On w sposób szczególny pragnie szerzyć swą władzę nad tymi, którzy wierzą w Jego Imię.

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi,
jak nad żywymi.”  (Rz 14,7-9)

Jezus jest Panem – to jest fakt. Ale czy jest już całkowicie twoim Panem? On pragnie – dla twojego szczęścia – kierować całkowicie twoim istnieniem, twoimi pragnieniami, podejmować wszystkie decyzje twojego życia, tak małe jak i duże. Możesz już dzisiaj ogłosić Go Panem twojego życia.

Słowo Boże mówi! : „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.”  (Rz 10,9-10)

 

Nie bój się, że oddając się Jezusowi tracisz. Bo tak naprawdę zyskujesz, a twoje życie wyda obfity plon. Wiara jest decyzją na wolę Boga, tak jak to podjęła Maryja w chwili Zwiastowania.

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga.

Iz 62,3