Artykuł o Kościele

Kościół – Lud Boży. Parafia – jej struktura i służba

 

          Kościół to nie tłum. To wspólnota uczniów Chrystusa. Jeśli chcesz do niej przystąpić musisz wyjść z tłumu. Kościół to Lud Boży, który posiada cechy charakterystyczne, odróżniające Go od ugrupowań religijnych, etnicznych, politycznych czy kulturowych.

Ponieważ:

– Bóg nie jest własnością żadnego narodu. To On właśnie nabył dla siebie lud: „wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty” (1P2,9)

– Członkiem tego Ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne, ale przez „narodzenie z wysoka”, „z wody i Ducha Świętego” (J3,3-5), to znaczy przez wiarę w Chrystusa i chrzest.

– Głową tego Ludu jest Jezus Chrystus, namaszczony Duchem Świętym, które z Głowy spływa na Ciało, czyli na nas.

– Udziałem tego Ludu jest godność i wolność synów Bożych, w których sercach Duch Święty mieszka jak w świątyni

– Prawem tego Ludu jest nowe przykazanie miłości, tak jak umiłował nas sam Chrystus

– Lud ten jest posłany, aby być solą ziemi i światłem dla świata. Idźcie i głoście Ewangelię …

            Stanowimy Kościół i wyraża się to w naszej przynależności do określonej diecezji (pod przewodnictwem biskupa) i parafii (na czele z proboszczem). Chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to jednak swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz znajduje w parafii.

            W środowiskach, w których żyjemy zawsze występuje pewien rodzaj struktur, które powinny służyć procesowi wzrastania, poprzez nawiązywanie relacji. Tak powinno być także w parafii. Pierwszym odpowiedzialnym za to jest oczywiście proboszcz, ale nie jest to jedyna osoba, na których barkach spoczywa ciężar budowania. Jako parafianie mamy mniejszy lub większy wpływ na jakość życia i funkcjonowania tej struktury. Parafia ma określone terytorium i skład osobowy. Ma swoje mechanizmy i zwyczaje, ma przestrzenie dobrze zagospodarowane i obszary otwarte na nową aktywność i inicjatywę. Parafia jest przestrzenią liturgiczną i sakramentalną, ale także społeczną i obywatelską.

            Zdrowa wspólnota parafialna może wiele dokonać w tych wymiarach jeśli jest OTWARTA – ŻYWA. Może być szkołą modlitwy i życia sakramentalnego. Więc potrzeba posługi i własnej formacji w tym wymiarze w małych wspólnotach. Ma być miejscem słuchania Słowa Bożego. Ma być szkołą miłości  – więc indywidualne i zorganizowane dzieła miłosierdzia. Ma być placówką i centrum misyjnym – więc służba na rzecz ewangelizacji, bo wiele osób w naszym środowisku nie poznało osoby Jezusa i nie otwarło się na Bożą miłość. Zaś w sferze społecznej i obywatelskiej to tworzenie NOWEJ KULTURY, przez formowanie świata i nadawanie mu właściwego charakteru zgodnie z wolą Bożą. To zadania dla każdego z nas.

            Rozpoczynamy nowy rok szkolny i duszpasterski. Chciałbym, aby każdy z nas stawał się „bardziej świadomy celu”, do jakiego powołuje nas Bóg w Kościele powszechnym i parafialnym: 
1. Komunii (zjednoczenia) z Bogiem i drugim człowiekiem. 2 Uczestnictwo – idziemy razem. 3 Misji – wyjścia z Jezusem do dzisiejszego świata. 

Wdzięczny Bogu na progu nowego roku szkolnego – Wasz proboszcz

 

Zachęcamy parafian do udziału:

Zapraszamy mężczyzn na kurs dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej http://szafarze-gliwice.pl/  (Chętnych mężczyzn prosimy o kontakt z ks. proboszczem).

Zapraszamy osoby dorosłe do udziału w spotkaniach wspólnoty Dobrego Pasterza w piątki po wieczornej Mszy św. (w kościele lub w salkach parafialnych).

Zapraszamy osoby dorosłe do posługi lektora, kantora na  Mszy i prowadzenia  nabożeństw w naszym kościele .

Zapraszamy dzieci i młodzież do służby ministranckiej, lektorskiej, na spotkania „Młodych z Pasją”