Msze święte chrzcielne

i z okazji "roczku"

w roku 2020

w następujące soboty o godz. 16.00


18 stycznia

15 lutego

21 marca

18 kwietnia

9 maja

13 czerwca

18 lipica

22 sierpnia

19 września

17 października

21 listopada

12 grudnia


Kan. 849 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej”.

 

1. Zgłoszenia dziecka do chrztu dokonuje w kancelarii parafialnej jeden z rodziców (tylko i wyłącznie).

2. Ustala z duszpasterzem termin udzielenia sakramentu. Zasadniczo udzielamy chrztu św. podczas wyznaczonej raz w miesiącu Mszy św. (sobota godz. 16.00 - terminy podane są powyżej). Gdy wyznaczona sobota z jakichkolwiek względów nie odpowiada rodzicom dziecka, wtedy ustalamy inny termin sakramentu (chrzest udzielany jest wówczas poza Mszą św.).

3. Przedstawia do wglądu akt urodzenia dziecka wystawiony przez USC.

4. Podaje personalia rodziców chrzestnych (jednego mężczyzny i jednej kobiety): imię i nazwisko, wiek i adres. Mający być rodzicami chrzestnymi, a zamieszkujący poza naszą parafią, dostarczają rodzicom dziecka zaświadczenie własnego proboszcza o dopuszczeniu ich do zadania chrzestnego/chrzestnej. Zaświadczenie to przekazuje się przed chrztem kapłanowi w zakrystii.

Wyjaśnienia:

a) Zaświadczenie dla rodzica chrzestnego wydaje proboszcz kandydata. Nie ma znaczenia zameldowanie; nie ma znaczenia, gdzie się było ochrzczonym czy bierzmowanym - należy się do tej parafii, gdzie się aktualnie przebywa, a przede wszystkim praktykuje regularnie i jest się znanym miejscowemu duszpasterzowi. Taki duszpasterz może poświadczyć fakt praktykowania i możność bycia rodzicem chrzestnym.

b) Nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych dwie kobiety albo dwaj mężczyźni. Tak jak rodzice to ojciec i matka, tak samo rodzice chrzestni to ojciec chrzestny i matka chrzestna.

c) Nie mogą zostać dopuszczone do godności rodzica chrzestnego osoby żyjące tylko w związkach cywilnych albo w konkubinatach.

 

  Kto może być chrzestnym wyraźnie mówi Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 874, § 1:

  „Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy   tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia   tego zadania;

  2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że   słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

  3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z   wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

  4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

  5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest”.

 

5. Do chrztu św. przynosimy świecę i białą szatę chrzcielną.

6. Rodzice i chrzestni przystępują z okazji chrztu dziecka do spowiedzi św. (w naszej parafii nie dajemy kartek do spowiedzi).