Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Kyrie, eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

Chryste, usłysz nas,

Chryste, wysłuchaj nas,

 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

 

Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go.

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,

Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Jezu cichy i pokornego Serca.

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imie­niu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą Twego miło­sierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chry­stusa, który z Tobą żyje i króluje na wie­ki wieków. Amen.

 LITANIA

DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (dawna)

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

 

Ojcze z nieba, Boże                                  zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże             zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże                                zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże                    zmiłuj się nad nami

 

Serce Jezusa, Syna Boga żywego            zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, Syna Maryi Panny

Serce Jezusa, przez Ducha Świętego ukształtowane

Serce Jezusa, w którego mocy są wszystkie serca ludzkie

Serce Jezusa, nad wszystkie serca doskonalsze

Serce Jezusa, od pierwszego momentu życia swego niezmiernymi boleściami napełnione

Serce Jezusa, na Górze Oliwnej bojaźnią i smutkiem aż do śmierci dręczone

Serce Jezusa, zelżywościami nasycone

Serce Jezusa, za niewdzięcznych ludzi umarłe

Serce Jezusa, włócznią przebite

Serce Jezusa, do ostatniej kropli krwi wycieńczone

Serce Jezusa, z nami w Najświętszym Sakramencie przebywające

Serce Jezusa, częstokroć samo po kościołach bez ludzkiej czci zostające

Serce Jezusa, w Najświętszym Sakramencie przez złych ludzi tak wiele razy znieważone

Serce Jezusa, najpewniejsza od gniewu Bożego ucieczko

Serce Jezusa, słabe ludzkie serca wzmacniające

Serce Jezusa, najmocniejsza we wszelkim utrapieniu pociecho

Serce Jezusa, najmilsze dusz pobożnych mieszkanie

Serce Jezusa, największym grzesznikom otwarte

Serce Jezusa, oziębłe serca zapalające

Serce Jezusa, chorych uzdrowienie najpewniejsze

Serce Jezusa, w Najświętszym Sakramencie nam oddane

Serce Jezusa, najpokorniejsze

Serce Jezusa, najcichsze

Serce Jezusa, najmiłosierniejsze

Serce Jezusa, najczystsze

Serce Jezusa, najniewinniejsze

Serce Jezusa, dla nieprzyjaciół najłaskawsze

Serce Jezusa, najcierpliwsze

Serce Jezusa, o chwałę Boską najgorliwsze

Serce Jezusa, miłością Boga i ludzi całe pałające

Serce Jezusa, skarbie łaski nieprzebrany

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze

Serce Jezusa, pokoju i przebłaganie za grzechy nasze

Serce Jezusa, ofiaro żywa, święta i Bogu się podobająca

Serce Jezusa, zbawienie nasze

 

Przez Twoje żale i boleści nad grzechami naszymi

                                                 Daj sercom naszym prawdziwą skruchę

Przez Twoje smutki i tęsknoty

                                                 Zachowaj nas od wszelkich smutków i kłopotów

Przez Twoje politowanie nad karą naszą wieczną i doczesną

                                                 Wybaw nas od kary wszelkiej

Przez Twoją niezmierną miłość ku rodzajowi ludzkiemu

                                                 Spraw, abyśmy Cię kochali teraz i na wieki

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

    przepuść nam, Jezu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

    wysłuchaj nas, Jezu

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

    zmiłuj się nad nami

 

K. O najsłodsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

W. Abyśmy Cię z całego serca wychwalali

 

Módlmy się: Boże, któryś Twoim wiernym Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa, Twojego Syna a naszego Pana, polecił miłować, + pozwól łaskawie czcić Je i kochać tu na ziemi, * abyśmy przez Nie i z Nim miłując Ciebie, zasłużyli na wieczną miłość Twoją. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Tekst pochodzi ze „Śpiewnika Kościelnego i Domowego wraz z Książką Modlitewną”, wydanego w Częstochowie w roku 1881.ANTYFONA

DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA


Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu!
Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty!
Ale od wszelakich złych czynów

racz nas zawsze zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy!
O Jezu dobry, Zbawicielu słodki,
Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!
W sercu Twoim racz nas obmyć,
do Serca Twojego racz nas przytulić,

w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.


KORONKA

DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO 

według Św. Ojca Pio

1. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam, proście a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie wam otwarte!" Oto pukam, szukam, proszę o łaskę...

 

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu...

 

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

 

2. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca mojego w moim imieniu, On wam to da"". Oto ja Ojca Twojego, w Twoim imieniu, proszę o łaskę...

 

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu...

 

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

 

3. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam, przeminie niebo i ziemia, a słowa moje nie przeminą". Oto ja, oparty o nieomylność twoich świętych słów, proszę o łaskę...

 

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo.... Chwała Ojcu...

 

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

 

O Najświętsze Serce Jezusa, współczuj nieszczęśliwym, miej litość dla nas, nędznych grzeszników i udziel łask, o które prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i raczej czułej Matki. Święty Józefie, Przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.


Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia...

 

Święty Ojciec Pio odmawiał tę koronkę codziennie w intencji tych ludzi, którzy polecali się jego modlitwie.


Modlitwa do

Eucharystycznego

Serca

Jezusowego

Serce Jezusa w Eucharystii, słodki towarzyszu naszego ziemskiego wygnania,

cześć Ci oddaję
Serce eucharystyczne Jezusa,
Serce samotne,
Serce upokorzone,
Serce opuszczone,
Serce zapomniane,
Serce wzgardzone,
Serce znieważone,
Serce zapomniane przez ludzi,
Serce pragnące być kochane,
Serce cierpliwe w oczekiwaniu na nas,
Serce skore w wysłuchiwaniu nas,
Serce spragnione próśb naszych,
Serce źródło łask nowych,
Serce milczące, które pragnie przemawiać do dusz,
Serce będące słodkim schronieniem życia ukrytego,
Serce, które uczy tajemnic połączenia się z Bogiem,
Serce eucharystyczne Jezusa, zmiłuj się nad nami.

 

 

Spraw, abym ugasił pragnienie Twoje: pragnienie zbawienia i uświęcania mego; ażebym oczyszczony odwzajemnił Ci się prawdziwą i czystą miłością. Nie chcę już dłużej nadużywać Twojej cierpliwości: weź mnie, oddaję się Tobie. Ofiaruję Ci wszystkie moje uczynki, mój rozum, abyś go oświecił; serce moje, abyś nim kierował; wolę moją, abyś ją ustalił; nędzę moją, abyś ją wspomagał; duszę moją i ciało moje, abyś je posilał. Eucharystyczne Serce Jezusa, obym już nie żył dla siebie, lecz abyś Ty żył we mnie. Amen.Nowenna do  Najświętszego Serca Jezusowego

 

DZIEŃ 1

Modlitwa wstępna:

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu pragnienie Twej najgorętszej miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi j± zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen. 

DZIEŃ 2 

Modlitwa wstępna:

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Twoim uczniem i wiernie wypełniać przykazanie miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wyzbył się egoizmu, a nauczył się naśladować Ciebie w miłości bliźnich. Niech kocham moich najbliższych i służę im pomoc± w trudnych chwilach życia. Moją miłością pragnę objąć wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, także moich nieprzyjaciół. Amen. Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku moim bliźnim.

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen. 

DZIEŃ 3 

Modlitwa wstępna:

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Jezu, Ty powiedziałeś: "Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca". Panie mój, wyniszcz we mnie pychę i próżność, a obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi wprowadzać w życiu te cnoty, abym otrzymał błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na Górze: "Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię". Amen. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen. 

DZIEŃ 4

Modlitwa wstępna:

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szczególnie w trudnych chwilach mojego życia umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen. Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen. 

DZIEŃ 5

Modlitwa wstępna:

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w milczeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi i upokorzenia, pomóż mi opanować gniew i zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i cierpliwości, abym odtąd z miłości do Ciebie przyjmował trudy i cierpienia, jakie dopuścisz na mnie. Amen. Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę cierpliwości.

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen. 

DZIEŃ 6

Modlitwa wstępna:

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zbawienia ofiarowało się swemu Ojcu za nasze grzechy. Racz napełnić moje serce ofiarną miłością. Niech nie będę obojętny na potrzeby Kościoła i bliźnich, lecz w miarę moich możliwości niech służę im pomocą. Amen. Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem ofiary i poświęcenia.

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen. 

DZIEŃ 7

Modlitwa wstępna:

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło wszystko, aby nas zbawić. Dopomóż mi odwzajemnić się Tobie wiernością w wypełnianiu Twoich przykazań i moich obowiązków, jakie mam spełnić w tym życiu. Dopomóż mi, Panie, abym nie marnował darów otrzymanych od Ciebie, ale niech się staram wykorzystać każdy dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej duszy. Amen. Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim wiernym sługą.

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen. 

DZIEŃ 8

Modlitwa wstępna:

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało sobie na ziemi nie zaszczyty i bogactwo, ale pracę w cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, Jezu, abym godnie naśladował Ciebie w ubóstwie i pracowitości. Niech nie marnuję wiele czasu na rozrywki i przyjemności, ale przez pracę i modlitwę niech wiernie służę Bogu i ludziom. Amen. O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen. 

DZIEŃ 9

Modlitwa wstępna:

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę...

Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi odszedłeś, aby nam przygotować mieszkanie w niebie. Udziel nam tej łaski, abyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i nie przywiązywali się zbytnio do niej i do spraw doczesnych. Niech przez dobre życie zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić Twe Najświętsze Serce. Amen.
Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często rozważał rzeczy ostateczne.

Modlitwa na zakończenie nowenny:

Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej..., o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.


Litania do Serca Jezusa ks. Jana Twardowskiego

 

Serce Betlejemskie Dzieciątka Jezus,


Serce Jezusa, Wygnańca z kraju,


Serce Jezusa, Chłopca zagubionego w wielkim tłumie,


Serce Jezusa, Sieroty po pogrzebie Świętego Józefa,


Serce Jezusa, Chłopca z Nazaretu, małego miasteczka w głuchej prowincji,


Serce powołanego Młodzieńca, żegnającego Matkę,


Serce Jezusa, kuszone na pustyni,


Serce weselne z Kany Galilejskiej, rozdające wino oblubieńcom,


Serce Jezusa, Nauczyciela głoszącego osiem błogosławieństw,


Serce Jezusa, Lekarza,


Serce Jezusa, Spowiednika mówiącego: „Idź i nie grzesz więcej”,


Serce Jezusa, Przyjaciela Łazarzów,


Serce Jezusa, Teologa rozmawiającego z Nikodemem,


Serce Jezusa, Poety, który dostrzegał lilie polne, ptaki niebieski, piękno chylącego się wieczoru,


Serce Jezusa, umęczone upałem, spragnione kubka wody, śpiące ze znużenia na dnie łodzi,


Serce Jezusa, Obrońcy, który mówił: „Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”.